Regionale verschillen in suïcidecijfers

Suïcidecijfers in Vlaanderen leggen regionale verschillen bloot. De provincies West- en Oost-Vlaanderen vertonen hogere cijfers in vergelijking met de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg. Om een verklaring te bieden voor deze provinciale verschillen voerde VLESP een online bevraging uit bij 4303 personen uit de vijf Vlaamse provincies.

Belangrijkste bevindingen

  • West- en Oost-Vlaamse deelnemers ervaarden meer schaamte en stigma bij het hebben van psychische problemen en het zoeken naar hulp hiervoor. Ze zochten ook minder vaak hulp bij psychische problemen.
  • In de provincie Antwerpen, waar de suïcidecijfers lager liggen t.o.v. West- en Oost-Vlaanderen, ervaarden deelnemers minder stigma en schaamte rond psychische problemen, zochten ze meer sociale steun bij problemen en stonden ze open om hulp te zoeken bij psychische problemen.
  • Voor de provincie Limburg, die ook lagere suïcidecijfers heeft t.o.v. de meer westelijke provincies, werden hogere scores gezien op de beschermende factor sociale cohesie/buurt. Ook op extraversie bleken er hogere scores in Limburg te zijn.

Aanbevelingen

  • Het ervaren van minder stigma en schaamte om hulp te zoeken alsook de stap zetten naar hulp zoeken bij psychische problemen, zijn belangrijke beschermende factoren voor suïcidaal gedrag. Het blijft bijgevolg belangrijk om in te zetten op het wegnemen van stigma en schaamtegevoelens ten opzichte van professionele hulp. De noodzaak van sensibilisering, over de verschillende provincies heen wordt op deze manier nog eens aangekaart.
  • Daarnaast is het belangrijk om op regionaal niveau aandacht te hebben voor zorgcontinuïteit voor suïcidale personen en afspraken en netwerken hierover uit te bouwen.   

Het volledige onderzoeksrapport kan je hier vinden. Voor duiding bij het rapport kan je contact opnemen met VLESP.

© Zelfmoord1813 - disclaimer