Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website www.zelfmoord1813.be. De gebruiker van de website Zelfmoord1813 dient zich op de hoogte te stellen van onderstaande disclaimer. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert dat u akkoord gaat met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De op de website gepubliceerde algemene informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie is niet specifiek toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Getuigenissen op deze website zijn over het algemeen gebaseerd op ware verhalen.

Er worden grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op (of via) de site niet beschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning geleverd worden om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als u opmerkt dat gegevens niet meer actueel zijn, laat het ons dan gerust weten.

Zelfmoord1813.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie, dienst- en hulpverlening op deze website. De beslissingen die de gebruiker neemt op basis van de aangeleverde informatie of het gevoerde gesprek, blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via de contactpagina.

Beschikbaarheid

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder waarschuwing of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Zelfmoord1813 spant zich in om deze website en de hulpverlening zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar geeft geen garanties voor de goede werking ervan. Zelfmoord1813 kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en/of de hulpverlening of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of de hulpverlening. Zelfmoord1813 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, de hulpverlening of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Zelfmoord1813

Zelfmoord1813 is een initiatief van de Vlaamse Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin. Het doel van deze portaalsite is het aanbieden van één toegangspoort waarbij zowel mensen in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaanden terecht kunnen voor telefonische hulp of hulp via e-mail of chat via het onderdeel Zelfmoordlijn 1813. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of de preventie van zelfdoding kunnen terecht op Zelfmoord1813.be.

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben (waaronder Werkgroep Verder, CGG Suïcidepreventiewerking, Zorg voor Suïcidepogers en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding).

Zelfmoordlijn 1813

Zelfmoordlijn 1813 wordt bemand door vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. De dienstverlening van Zelfmoordlijn 1813 is een aanvulling op reguliere hulp en vervangt op geen enkele wijze de reguliere professionele hulpverlening. Het is van belang dat je beseft dat onze werkwijze beperkingen heeft. De vrijwilliger van Zelfmoordlijn 1813 geeft geen advies over geneeskundige diagnoses of over medicatiegebruik. De vrijwillige medewerkers doen niet aan bemiddeling en bieden geen langdurige begeleiding. Oproepers van Zelfmoordlijn 1813 worden geadviseerd om zich te laten bijstaan door reguliere, professionele hulpverlening. Onder reguliere hulpverlening wordt verstaan: professionele hulpverlening die plaatsvindt door een hulpverlener die in de fysieke nabijheid verkeert van de hulpvrager. Onze beantwoorders kunnen hierbij een adviserende rol spelen.

Het beantwoorden van Zelfmoordlijn 1813 valt onder de wet van het beroepsgeheim en werkt anoniem. Gesprekgegevens worden anoniem geregistreerd. Voor de statistieken, het kwaliteitsbeheer van de organisatie en eventueel wetenschappelijk onderzoek worden er geanonimiseerde verslagen en gespreksweergaves bijgehouden.

Zelfmoordlijn 1813 kiest ervoor om volledig anoniem te werken. Ze mag onder geen enkele van onderstaande omstandigheden haar beroepsgeheim doorbreken:

 • wanneer een derde vraagt om informatie door te geven;
 • wanneer een andere hulpverlener vraagt om informatie door te geven;
 • wanneer de oproeper zelf vraagt om informatie door te geven aan een derde.

Het is de bedoeling van Zelfmoordlijn 1813 dat mensen in alle veiligheid en in volle vertrouwen kunnen bellen, chatten of mailen met onze medewerkers. Er blijven bij een online gesprek geen sporen van het gesprek achter op de computer van de oproeper.

Procedure

Zelfmoord1813 biedt telefonische hulp en hulp via e-mail en chat. De bereikbaarheid van Zelfmoordlijn 1813 is niet absoluut. De telefoonpermanentie kan doorgaans maximum 1 lijn ter beschikking stellen. De openingsuren van de chat staan op de homepagina. E-mails worden beantwoord binnen de 5 werkdagen. Op drukke momenten kan het aan de telefoon of via de chat voorkomen dat de oproeper een tijdje moet wachten. Zelfmoordlijn 1813 verwijst dan door naar andere hulp zoals de huisarts, Tele-Onthaal (106) en voor acute gevallen naar het noodnummer 112. Zelfmoordlijn 1813 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van de beperkte beschikbaarheid.

Voor vragen met betrekking tot de preventie van suïcide kan u via de contactpagina ook contact opnemen met VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Dit centrum is tijdens kantooruren ook telefonisch bereikbaar op 09 332 07 75 en via e-mail op info@vlesp.be. E-mails worden binnen de vijf werkdagen beantwoord.

Spoedeisende situaties

Door het contact op afstand kan Zelfmoordlijn 1813 bij spoedeisende situaties geen rol spelen bij het fysiek stabiliseren of beveiligen van de situatie. Zelfmoordlijn 1813 adviseert hulpvragers of naasten contact op te nemen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie of de brandweer. Zelfmoordlijn 1813 houdt zich het recht voor in deze situaties contact te verbreken indien de indruk bestaat dat dit contact het nemen van passende maatregelen hindert of onaanvaardbaar vertraagt.

Zelfmoordlijn 1813 maakt gebruik van verschillende communicatiemedia. Hieronder valt ook contact via berichtenverkeer (waaronder e-mail) waarbij zender en ontvanger geen direct contact hebben en er tijd verstrijkt tussen vervaardigen, zenden, gelezen worden en het beantwoorden van een bericht. Deze vorm van communicatie schiet tekort bij spoedeisende situaties. In deze situaties geeft Zelfmoordlijn 1813 dringend advies aan gebruikers het berichtenverkeer niet te gebruiken om het bestaan van een noodsituatie te melden. Zelfmoordlijn 1813 adviseert dringend zich direct in verbinding te stellen met reguliere hulpverlening, het alarmnummer 112, de politie en/of de brandweer. Indien toch gekozen wordt om eerst contact te maken met Zelfmoordlijn 1813 is het dringende advies gebruik te maken van de telefoon. Zelfmoordlijn 1813 zal in die situaties altijd aandringen op het zoeken van passende oplossingen.

Wanneer een beantwoorder het gevoel heeft dat de oproeper - op het moment van het contact met Zelfmoordlijn 1813 - het leven van anderen in gevaar brengt, heeft de beantwoorder het recht om de politie te verwittigen.

Nadelen en beperkingen van telefonische en online dienst- en hulpverlening

Zelfmoordlijn 1813 wijst erop dat haar werkwijze beperkingen, en (mogelijke) nadelen heeft ten opzichte van reguliere hulpverlening. Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is Zelfmoordlijn 1813 niet in staat een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en de aard en dringendheid van de hulpvraag. Vrijwilligers van Zelfmoordlijn 1813 zijn afhankelijk van de volledigheid van de informatie en de bekwaamheid van de gebruiker om zijn klachten in taal om te zetten. Houding, intonatie en overige indrukken die in een rechtstreeks contact aanwezig zijn, ontbreken geheel. Door de beperking in de mogelijkheid verstrekte informatie te verifiëren, is de kwaliteit en juistheid van de hulpverlening door medewerkers van Zelfmoordlijn 1813 sterk afhankelijk van de juistheid en volledigheid van de informatie verstrekt door de gebruiker.

Door de anonimiteit en het ontbreken van direct (oog)contact en het werken met vrijwilligers is Zelfmoordlijn 1813 niet in staat:

 • een volledig medisch of psychiatrisch onderzoek te verrichten
 • lichamelijk onderzoek te verrichten of een indruk te krijgen van de fysieke toestand van de hulpzoeker
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en de ernst van de problematiek en het eventueel daaruit voortvloeiende gevaar
 • een volledige indruk te krijgen van de aard en dringendheid van de hulpvraag
 • een (volledige) medische of psychiatrische diagnose te stellen
 • een daarop gebaseerde medische of psychiatrische behandeling te verrichten
 • medicatie voor te schrijven of te adviseren
 • in noodsituaties fysiek beveiligende maatregelen te (doen) nemen

Zelfmoordlijn 1813 adviseert dringend het zoeken van reguliere hulpverlening bij gebruikers die:

 • de laatste vier weken in toenemende mate last hebben gekregen van (verergering) van psychische, lichamelijke klachten; of zucht naar en/of gebruik van alcoholhoudende drank of roesmiddelen
 • de laatste twee tot vier weken in toenemende mate doodsgedachten, gedachten aan zelfbeschadiging, of zelfmoord hebben
 • plannen of voorbereidingen hebben getroffen voor zelfbeschadigd gedrag, of zelfmoord
 • zichzelf beschadigd hebben, een overdosis medicatie, alcohol of drugs hebben genomen; zich roekeloos hebben gedragen en/of anderen in gevaar hebben gebracht; of een poging hebben gedaan zich van het leven te beroven
 • een geestesstoornis hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad waarbij beveiligende maatregelen aangewezen (kunnen) zijn om (dreigend) gevaar af te wenden
 • lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn gebruik te maken van het telefonische of online aanbod van Zelfmoordlijn 1813
 • via de telefoon of het internet geen betrouwbare informatie willen of kunnen geven die noodzakelijk is voor hulpverlening per telefoon of per mail met betrekking tot het hanteren van klachten, problemen en het vinden van hulp
 • een medisch, psychologisch of psychiatrisch onderzoek willen laten verrichten
 • een medische, psychologische of psychiatrische diagnose gesteld of uitgesloten willen hebben
 • een behandeling willen ondergaan op basis van een volledige medische, psychologische of psychiatrische diagnose
 • een psychiatrische aandoening hebben, denken te hebben, of recent hebben gehad, waarvoor medische of psychiatrische diagnostiek en behandeling (waaronder medicatie) aangewezen is of kan zijn

Veiligheid internet

Voor online communicatie gebruikt de vrijwilliger van Zelfmoordlijn 1813 een veilige computer die is uitgerust met een up-to-date virusscanner. Verder is de veiligheid natuurlijk afhankelijk van hoe jij je computer hebt beveiligd. De betrouwbaarheid en de veiligheid van de chatcontacten worden gewaarborgd doordat de chatapplicatie zich binnen een "secure" omgeving bevindt.

Privacy-verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Indien het nodig is dat wij over uw gegevens beschikken, bijvoorbeeld voor een inschrijving van een event, dan vragen wij u om expliciet uw gegevens na te laten. Uw internetbrowser bewaart op uw pc een geschiedenis van de websites die u bezoekt. Wil u niet dat uw browser een bezoek aan onze website bewaard, dan moet u die instelling van uw browser uitschakelen en/of uw browsergeschiedenis leegmaken.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. Deze informatie kan gebruikt worden bij de wetenschappelijk onderzoek en de kwaliteitsbevordering van Zelfmoord1813. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Nieuwsbrieven

Je kan op Zelfmoord1813 inschrijven voor de elektronische nieuwsbrieven van Zelfmoord1813 en van de organisaties achter Zelfmoord1813. Wanneer je via de aanmeldlink je gegevens achterlaat (naam, voornaam en e-mailadres), zullen die enkel gebruikt worden voor het versturen van deze nieuwsbrieven (beheerd via het programma MailChimp).

Je kan je op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief door op de link 'Abonnement opzeggen' te klikken in de voettekst van elke email die je van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@zelfmoord1813.be. We zullen jouw gegevens met respect behandelen. Door je in te schrijven voor een nieuwsbrief, stem je ermee in dat wij jouw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

Het gebruik van Google Analytics en Cookies

Zelfmoord1813.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt alleen gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de pc van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Zelfmoord1813 of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zelfmoord1813.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Zelfmoord1813.be.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of webpagina's van derden of verwijzen daar onrechtstreeks naar. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om ieder contact goed te laten verlopen. Indien u toch een klacht hebt, kunt u deze bekend maken via de contactpagina. Klachten specfiek met betrekking tot de Zelfmoordlijn 1813 kan u direct melden bij de directie van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding: kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be

Misbruik van onze diensten

Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst.

U verbindt zich ertoe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website of dienstverlening op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

Pestoproepen / kwaadwillige oproepen: met het Ministerieel Besluit van 4 juni 2007 is het voor nooddiensten zoals de Zelfmoordlijn 1813 mogelijk om deze oproepen te beheren waardoor de lijnen vrij blijven voor eigenlijke oproepers.

 

Ontwikkeld op: 4/11/2013

Laatst gewijzigd op: 24/05/2018

© Zelfmoord1813 - disclaimer