Richtlijnen en instrumenten

Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES)

LOES is een semigestructureerd interview dat ondersteuning biedt bij een goede eerste opvang van suïcidale personen, het in kaart brengen van aanwezige risicofactoren en zorgbehoeften en ondersteuning biedt inzake zorgcontinuïteit. Het instrument biedt een aanzet tot het invullen van de risicoformulering en biedt de mogelijkheid om het safety plan te introduceren.

LOES kan worden afgenomen bij volwassen personen en bij jongeren vanaf 12 jaar.

LOES is gratis beschikbaar in twee formats:

Suïcidepreventie bij ouderen. Praktijkadviezen voor zorg- en hulpverleners

Brochure met praktijkadviezen rond suïcidepreventie bij ouderen voor zorg- en hulpverleners.

Deze adviezen zijn ook beschikbaar als e-learning via www.zelfmoord1813.be/sp-reflex.

Klik hier om de brochure te downloaden.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze brochure?

Zelfdoding in het jeugdwerk. Infofiches ter preventie

Deze infofiches helpen je op weg wanneer je in aanraking komt met het thema zelfmoord in je jeugdwerkorganisatie.

Dit kan op verschillende manieren: een jongere spreekt je aan over zijn of haar zelfmoordgedachten, je merkt dat één van je deelnemers of medebegeleiders zich niet goed voelt en je maakt je zorgen, iemand uit je groep onderneemt een zelfmoordpoging, op kamp word je onverwacht geconfronteerd met een deelnemer die aan zelfmoord denkt, één van je medebegeleiders stapt uit het leven, …

Leidraad Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen

Deze leidraad biedt aanbevelingen en tools ter verbetering van de continuïteit van zorg voor suïcidale personen. Centraal staan de samenwerking en informatie uitwisseling tussen verschillende zorginstanties en de follow-up van suïcidale personen.

De leidraad bestaat uit volgende onderdelen:

Sjabloon risicoformulering

Om het suïciderisico van een suïcidale persoon in te schatten, te formuleren en te delen met andere betrokken hulpverleners, kan gebruik gemaakt worden van dit sjabloon.

Het doel van deze risicoformulering is niet om gedrag te voorspellen, maar wel om communicatie en samenwerking tussen hulpverleners, hulpvragers en naasten te bevorderen en het risico op korte en lange termijn te verkleinen.

Safety plan

Een safety plan of veiligheidsplan helpt je om in zes stappen een crisis te overbruggen. Vul het in op momenten dat het beter gaat, zodat je op een moment van crisis weet wat te doen. Een safety plan kan je zelfstandig invullen en gebruiken, maar je kan het ook samen invullen met een hulpverlener, een vriend of een vrijwilliger van Zelfmoordlijn 1813.

Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag - Samenvatting

Samenvatting van de richtlijn rond suïcidepreventie voor hulpverleners in de gezondheidszorg.

Zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school

Deze toolkit heeft als doel richtlijnen aan te reiken voor zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op school.

Het eerste deel richt zich tot beleidsmakers op het gebied van onderwijs. Het reikt een beleidskader aan voor gezonde scholen, inclusief een overzicht van doeltreffende strategieën en programma's die gericht zijn op de bevordering van de geestelijke gezondheid en op zelfmoordpreventie op school.

Zelfmoordpreventie, -interventie en -postventie op de werkvloer

Richtlijnen en tools over hoe zelfmoordgedrag op de werkvloer kan worden voorkomen en hoe omgegaan moet worden met een zelfmoordpoging of zelfmoord van een werknemer.

Algemene richtlijnen voor suïcidepreventie

Algemene richtlijnen en strategieën voor zelfmoordpreventie gericht op beleidsmakers die werk willen maken van de preventie van suïcide binnen hun regio, organisatie of terrein

Pagina's

© Zelfmoord1813 - disclaimer