Over deze website en de organisaties

Zelfmoord1813 is een initiatief van Vlaams Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen en kadert binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie omvat verschillende strategieën en acties met als doel de gezondheidsdoelstelling ter preventie van zelfdoding te behalen. Deze gezondheidsdoelstelling stelt dat het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in 2020 met 20% moet gedaald zijn ten opzichte van het jaar 2000.

Zelfmoord1813 heeft als doel één centraal platform aan te bieden waar iedereen in Vlaanderen alle relevante informatie omtrent de preventie van zelfdoding kan terugvinden.

Hierbij wil Zelfmoord1813 in de eerste plaats een centrale toegangspoort zijn waar iedereen terecht kan in crisismomenten voor zichzelf, voor familie of derden, of als nabestaande. Via Zelfmoord1813 kan je contact opnemen met Zelfmoordlijn 1813, een gratis en anonieme nooddienst die je kan bereiken via telefoon, chat en e-mail. 

Daarnaast wil Zelfmoord1813 ook de meeste recente en wetenschappelijk onderbouwde informatie omtrent de preventie van zelfdoding centraliseren via één digitaal platform. Ook hulpverleners, journalisten, studenten of andere personen met vragen omtrent zelfdoding of zelfdodingspreventie kunnen terecht op Zelfmoord1813.

Zelfmoord1813 is bedoeld voor alle leeftijden en kreeg in 2018 het WatWat-label van de Ambrassade, een label voor kwaliteitsvolle jongereninformatie.

Zelfmoord1813 wordt inhoudelijk beheerd en gecoördineerd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), de partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.

Alle informatie op Zelfmoord1813 wordt aangeboden vanuit een samenwerking met alle relevante organisaties in Vlaanderen die zich primair richten op de preventie van zelfdoding en die elk een jarenlange specifieke expertise hebben.

Het betreft volgende organisaties:

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie
Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding
Zorg voor Suïcidepogers
Suïcidepreventiewerking Vlaanderen
Locoregionale samenwerking suïcidepreventie

 

VLESP: Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is een partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. VLESP is een samenwerking tussen de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

Missie

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, wil een actieve bijdrage leveren tot de realisatie van de gezondheidsdoelstelling “het aantal zelfdodingen moet met 20% dalen tegen 2020 in vergelijking met het jaar 2000” en de uitvoering van het bijbehorend Vlaams actieplan suïcidepreventie.

VLESP wil daartoe haar kennis en ervaring ten dienste stellen van alle beschikbare preventieve krachten in Vlaanderen door stimulering van deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling en netwerkvorming, zodat het geheel groter is dan de som der delen. VLESP wil bij iedere belanghebbende bekend zijn als de toegangspoort tot betrouwbare informatie en daartoe alle beschikbare en geschikte communicatiemogelijkheden gebruiken. VLESP wil haar opdracht uitvoeren binnen het kader van een preventiemodel, waarin plaats is voor universele, selectieve en geïndiceerde preventie en waarin dus aandacht gegeven wordt aan de algemene bevolking, aan risicogroepen en aan personen die reeds suïcidale gedachten hebben of suïcidaal gedrag vertonen.

VLESP wil haar opdracht uitvoeren in dienst van de Vlaamse overheid en de hele samenleving met specifieke aandacht voor bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn door kansarmoede of blootstelling aan bedreigingen van hun gezondheid.

Doelstellingen

 • Een wetenschappelijke basis voor suïcidepreventie in Vlaanderen
 • Bieden van informatie, documentatie en advies inzake suïcidepreventie en geestelijke gezondheidsbevordering aan de overheid, relevante organisaties en de algemene bevolking
 • Ontwikkelen van wetenschappelijke onderbouwde methodieken en materialen of de ontwikkeling ervan wetenschappelijk en methodologisch ondersteunen
 • Ondersteunen van de implementatie van methodieken en materialen, met inbegrip van deskundigheidsbevordering
 • Inhoudelijk en organisatorisch coördineren van aspecten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

Contact

Prof. Dr. Gwendolyn Portzky
VLESP
Eenheid voor zelfmoordonderzoek
T: 09 332 07 75
M: 0486 32 06 81
logo VLESP

top

CPZ: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding bestaat uit 3 diensten: de Zelfmoordlijn 1813, de vormingsdienst en de studiedienst.  Deze diensten werken samen om zelfdoding te voorkomen. Het CPZ is erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg.

3 diensten

De Zelfmoordlijn 1813:

Personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden kunnen voor een hulpverlenend gesprek terecht op de gratis en erkende nooddienst. De telefoon, chat en e-mail worden beantwoord door deskundig opgeleide vrijwilligers.

Preventie 2.0:  Preventie 2.0 draait om het sensibiliseren van bezoekers van sites, blogs en fora waarop zelfdodings­gedachten worden geuit. Door proactief op websites aanwezig te zijn, kan de Zelfmoordlijn mensen bereiken nog voordat ze zelf actief naar hulp op zoek gaan. Dat is belangrijk, want hoe sneller er wordt ingegrepen in het suïcidale proces, hoe gemakkelijker je iemand tot hulpzoekend gedrag kunt bewegen. Binnen Preventie 2.0 vinden onder meer samenwerkingen plaats met sociale media zoals Facebook.

Studiedienst:

Het CPZ wil wetenschappelijk onderbouwde en empirisch gestaafde kennis over zelfdoding en de preventie ervan toegankelijk en toepasbaar maken voor het ruime publiek. Het documentatiecentrum, rijk aan wetenschappelijke werken, thesissen, rapporten en romans, kan op afspraak worden geraadpleegd. Ook wil het CPZ een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek en vinden er geregeld samenwerkingen plaats met onderzoekscentra.

Sinds eind 2013 vormt het CPZ samen met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent het Vlaams expertisecentrum VLESP. VLESP werd erkend als partnerorganisatie voor de preventie van zelfdoding.

Vormingsdienst:

De Vormingsdienst van het CPZ vormt sleutel­figuren in zelfdodingspreventie. Gedurende vele jaren heeft het CPZ een ruime ervaring opgebouwd door het geven van vormingen bij preventiediensten, erkende nooddiensten, andere hulplijnen, welzijns- en gezondheidsorganisaties, e.a. Het CPZ put hiervoor uit haar ervaring en expertise in crisishulpverlening aan de Zelfmoordlijn. Het CPZ biedt vormingen op maat aan organisaties, bedrijven en allerhande instellingen. De introductiecursus omvat bij voorkeur drie dagen. Naast de driedaagse introductiecursus biedt het CPZ ook werkwinkels of korte trainingen op maat. De expertise van het CPZ is toegespitst op crisisinterventie.

ASPHA:  ASPHA wil huisartsen en andere hulpverleners uit de eerste lijn ondersteunen via telefoon en e-mail bij het begeleiden van suïcidale patiënten, hun omgeving en nabestaanden. Huisartsen en andere hulpverleners die geconfronteerd worden met een suïcidale patiënt kunnen er onmiddellijk met hun vragen terecht.

Contact

Centrum ter Preventie van Zelfdoding
Paviljoenstraat 1 -3
1030 Brussel
Tel: 02/649 62 05
Mail: cpz@preventiezelfdoding.be
Website CPZ: www.preventiezelfdoding.be

logo CPZ

top

Werkgroep Verder

Werkgroep Verder is er voor nabestaanden na zelfdoding. Het is het Vlaams kenniscentrum en samenwerkingsplatform inzake postventie. Postventie is de verzamelnaam voor de activiteiten en de zorg die met en voor nabestaanden gebeuren. Werkgroep Verder heeft haar werkingsbasis in het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP). 

Missie

Werkgroep Verder heeft als missie de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema ‘rouwen na zelfdoding’ bespreekbaar te maken in onze samenleving. Werkgroep Verder wil een dynamische, innovatieve partner en aanspreekpunt zijn waar men als individu, organisatie en bedrijf terecht kan na een zelfdoding. We verspreiden informatie, doen aan deskundigheidsbevordering, organiseren lotgenotencontacten, enzovoort.

Visie

“Rouwen is als een vingerafdruk”, en bijgevolg een individueel proces. Ieder rouwt op zijn/haar eigen tempo en op zijn/haar unieke manier. Vanuit Werkgroep Verder vinden we het dan ook belangrijk om een zo groot en zo breed mogelijke waaier van informatie, activiteiten en steunpunten aan te bieden, zodat nabestaanden op elk moment in hun rouwproces de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.

Team

Lore Vonck is coördinator van Werkgroep Verder.

Werkgroep Verder doet beroep op freelance medewerkers voor vormingen en logistieke hulp. Werkgroep verder steunt ten slotte bij de uitvoering van haar activiteiten ook op de hulp van vrijwilligers. Interesse?

Contact

Werkgroep Verder, Nabestaanden na Zelfdoding
p/a VLESP, Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, Ingang 17, 9000 Gent

Tel: 09 332 07 75
Mail: info@werkgroepverder.be
 

Lore Vonck
Coördinator Werkgroep Verder
Mail: lorevonck@werkgroepverder.be

Website: www.werkgroepverder.be

logo Werkgroep Verder

top

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers

Zorg voor suïcidepogers is een door de Vlaamse Overheid erkende organisatie met terreinwerking in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Daartoe sloot de organisatie een beheersovereenkomst van 1.1.2012 tot 31.12.2016 met de Vlaamse Overheid.

Zorg voor suïcidepogers is een organisatie binnen de Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGGvzw en werkt nauw samen met de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent.

Doelstellingen

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers ontwikkelt activiteiten met betrekking tot de preventie van zelfdoding door het bevorderen van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers stelt zich tot doel zorgverstrekkers te ondersteunen zodanig dat:

 • patiënten die zich aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis een deskundige psychosociale evaluatie en opvang krijgen;
 • deze patiënten worden toegeleid naar deskundige vervolgzorg;
 • jonge suïcidepogers die zich niet aanmelden in een Algemeen Ziekenhuis tevens een deskundige psychosociale evaluatie en opvang krijgen en worden toegeleid naar deskundige vervolgzorg;
 • zorgprocessen bij elkaar aansluiten door de ontwikkeling van een zorgpad;
 • in samenwerking met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent er een registratie van de doelgroep gebeurt.

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers doet dit door middel van:

 • aanbod van informatie, documentatie en advies
 • de ontwikkeling van methodieken en materialen op vlak van de zorg voor personen na een suïcidepoging met inbegrip van de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

Zorg voor suïcidepogers organiseert inhoudelijke- en logistieke ondersteuning, in de door de Vlaams overheid erkende Algemene Ziekenhuizen en andere voorzieningen of settings betrokken bij de opvang van suïcidepogers. Zij bieden een instrument aan voor psychosociale evaluatie en opvang IPEO en KIPEO en leveren vormingsmateriaal aan.

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers betrekt en ondersteunt andere zorgpartners, zoals huisartsen, CGG en eerstelijns voorzieningen in de ziekenhuisregio bij de integrale zorg na opname voor een suïcidepoging. In samenwerking met de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg geven wij  vormingen aan hulpverleners in de voorzieningen die een integrale zorg voor suïcidepogers organiseren.

Partners

Organisatie Zorg voor Suïcidepogers heeft een samenwerkingsovereenkomst met de CGG Suïcidepreventiewerking en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek. De actie wordt begeleid door een expertengroep en opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Organisatie Zorg voor Suïcidepogers is lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en werkr nauw samen met andere organisaties in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Contact

Tine Willems
Coördinator Zorg voor Suïcidepogers
VLESP
UZ Gent - Ingang 17
Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
T: 09 332 07 75
Mail: tinewill.willems@ugent.be
Website: www.zorgvoorsuicidepogers.be en www.ontrackagain.be

logo Zorg voor Suïcidepogers

 

Suïcidepreventiewerking Vlaanderen

De Suïcidepreventiewerking van de CGG (CGG-SP) ging van start in 1997 als een project en werd dan vanaf 2000 geïntegreerd in de reguliere werking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). De werking richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie en organiseert vormingen, aangepast aan de noden en behoeften van organisaties. Tevens ondersteunt de CGG-SP organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid. 

Missie

 • het op professionele manier ontwikkelen en realiseren van de suïcidepreventie in de CGG zelf en ten behoeve van andere, maatschappelijk relevante actoren;
 • het verankeren van de suïcidepreventie binnen het beleid en de praktijk van de CGG vanuit een langetermijnvisie;
 • het begeleiden van procesmatige kwaliteitsverbetering in de preventiepraktijk.

Partners

De CGG Suïcidepreventiewerking heeft een samenwerkingsovereenkomst met Werkgroep Verder, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Zorg voor Suïcidepogers en Domus Medica . De CGG-SP is lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie en het partneroverleg Suïcidepreventie en werkt nauw samen met andere organisaties in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Contact

Mercedes Wolters
Ondersteuningsfunctie suïcidepreventiewerking centra voor geestelijke gezondheidszorg
Tel: +32 486 63 74 16
Mail: mercedes.wolters@cgg-suicidepreventie.be

Locoregionale samenwerking suïcidepreventie

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie werd ontwikkeld op basis van wetenschappelijk gefundeerde strategieën en is gebaseerd op het USI-model. Het USI-model (Universal-Selective-Indicated) bakent drie preventieniveaus af: universele, selectieve en geïndiceerde preventie (Gordon, 1983; Nordentoft, 2011). Om een efficiënt zelfmoordpreventiebeleid uit te werken, moeten acties ondernomen worden op alle drie de niveaus. Het is dus belangrijk dat men zich dus niet alleen op mensen met een verhoogd risico op suïcide of suïcidepogers richt, maar ook via geestelijke gezondheidsbevordering op de algemene bevolking. 

Hiervoor werkt de Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) in elke provincie nauw samen met de Logo’s, die expertise leveren op vlak van geestelijke gezondheidsbevordering. Door acties rond geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden, leidt deze samenwerking tot een breed gedragen kader waarbinnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie regionaal kan uitgerold worden. 

Meer info? Onderstaand vind je de contactgegevens van de coördinator van deze samenwerking in jouw provincie en lees je meer over het specifieke gezamenlijke aanbod van Logo’s en CGG-SP in de verschillende provincies.

Provinciale werkingen

West-Vlaanderen

Acties/Aanbod

 • Samenwerking in kader van project naar landbouwers: ‘zotvantboeren’
  Leaderproject met als doel bestaande hulpverlening dichter bij de land- en tuinbouwers te brengen en om de land- en tuinbouwers de bestaande hulpverlening beter te leren kennen. Vanuit actoren vanuit GGZ, Logo en middenveldorganisaties van landbouwsector (ABS, Boerenbond, KVLV) getrokken door Boeren Op Een Kruispunt. Alle info vind je terug op www.zotvantboeren.be
 • Samenwerking in kader ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’
  In de week van de dag van de geestelijke gezondheid wordt er jaarlijks een week van de geestelijke gezondheid georganiseerd. Vanuit een samwerking tussen CGG-SP, Logo’s, netwerkcoördinatoren art 107 en lokale besturen wordt de Week van de Geestelijke Gezondheid onder de aandacht gebracht. Het aanbod voor de week van de geestelijke gezondheid bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…).

Contact

Oost-Vlaanderen

Acties/aanbod

 • Workshop Zorgen voor Jezelf en de Ander - Bouwstenen voor Suïcidepreventie
  Als hulpverlener beantwoord je elke dag aan de vele hulpvragen van cliënten. Af en toe worden hulpverleners ook geconfronteerd met cliënten die geen uitweg meer zien en denken aan zelfdoding. Deze cliënten bijstaan geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van jou als persoon. Elke dag sta je voor nieuwe uitdagingen, waarbij je het beste van jezelf probeert te geven. Maar, hoe zorg je daarbij ook voor jezelf? Hoe blijven je batterijen opgeladen, zodat je motivatie en energie om te ‘zorgen voor’ je cliënten/patiënten niet uitgeput raken?Zeker in het werken met suïcidale cliënten is zelfzorg heel belangrijk. Suïcidaliteit bij een cliënt of patiënt kan heel wat stress, druk en bezorgdheid met zich meebrengen. Wat mogen we nu wel en niet zeggen? Wat is onze taak bij deze patiënt? Waar stellen we onze grenzen? Deze workshop wil een antwoord bieden op een aantal van deze vragen. Meer info en boeking.
 • Samenwerking in kader ‘Week van de Geestelijke Gezondheid’
  Tijdens de week van 10 tot 17 oktober 2016 wordt in de drie regio’s samengewerkt tussen CGG-SP, Logo’s  en lokale besturen om de Week van de Geestelijke Gezondheid onder de aandacht te brengen. Het aanbod voor de week van de geestelijke gezondheid bestaat enerzijds uit promomaterialen en anderzijds uit een aanbod aan activiteiten (psycho-educatie, informatieve sessies, lezingen, toneelvoorstellingen,…). Meer info vind je online: voor regio Gent, voor regio Waasland en voor regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

Contact

 • Liefke De Witte
  CGG Eclips vzw
  Elyzeese Velden 74
  9000 Gent
  tel 09/331 51 98 
  e-mail: l.dewitte@cggeclips.be

Antwerpen

Acties/aanbod

 • Binnen de provincie Antwerpen bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de suïcidepreventiewerking van de CGG, de drugpreventiewerking van de CGG, de Logo’s (lokale gezondheidsoverleggen) en de dienst welzijn en gezondheid van de provincie Antwerpen, met als naam Previa. Vanuit Previa wordt er ieder jaar een studiedag georganiseerd rond een specifiek thema, naar een specifieke doelgroep. Daarnaast wordt de werking van de verschillende partners door de verschillende partners mee bekend gemaakt. 
 • In de “Week van de Geestelijke Gezondheid” wordt er ieder jaar vanuit Previa een studiedag georganiseerd.

Contact

Brussel

Acties/Aanbod

 • Samenwerking binnen sector Hoger Onderwijs
  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt met de verschillende preventie-partners (Logo Brussel, CAW Brussel en CGG Brussel) samengewerkt om het preventie-aanbod naar hoger onderwijs onderling af te stemmen over de verschillende thema’s heen (seksualiteit, tabak, alcohol en drugs, suïcide,...). Zo willen we onderwijsinstellingen aanmoedigen om na te denken over een geïntegreerd gezondheidsbeleid naar studenten toe. We richten ons hierbij zowel op de het welzijn van de student, als op de student als toekomstig hulpverlener/leerkracht. We doen dit door ons aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, en zoveel mogelijk transparantie hier rond na te streven. 

Contact

Vlaams-Brabant

Acties/Aanbod

 • De VLASP-stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van LOGO Zenneland, LOGO Oost-brabant, CGG-SP, VDIP, VLABO en de CGG’s van Vlaams-Brabant. Zij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Vlaams Actieplan suïcidepreventie op locoregionaal niveau. Zij stemmen hun acties op elkaar af en werken planmatig aan de preventie van suïcide. 

Contact

Limburg

Acties/Aanbod

Contact

 
 

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer